Juridische vertalingen

JURIDISCHE VERTALINGEN

Een juridische vertaling is één van de moeilijkste onderdelen op het gebied van vertalingen. Het vereist de precieze terminologie van een technische vertaling met de creativiteit van een literaire vertaling.

Het is gewoon onvoldoende om voor gespecialiseerde juridische vertalingen slechts een goede kennis te hebben over twee talen. Gespecialiseerde juridische kennis is een absolute vereiste en vergt een jarenlange studie. De vertalingen moeten de terminologie, de syntactische patronen en de nuances van de wet van de originelen behouden. Bij juridische teksten is er gewoon geen ruimte voor fouten, want de kleinste fout kan verstrekkende gevolgen hebben en kan erg duur uitvallen voor de klant.

PROBLEMEN BIJ EEN JURIDISCHE VERTALING

Rechtssystemen zijn representatief voor de maatschappij waarin ze werden ontwikkeld; elke samenleving is op zijn beurt gebouwd op unieke sociale, culturele en taalkundige structuren. De incongruentie van beide rechtsstelsels, waarnaar een juridisch document verwijst, vormt de kern van de uitdaging bij een juridische vertaling.

lVerschillen in rechtsstelsels en terminologie. Elk land heeft zijn eigen unieke rechtssysteem en juridische terminologie, die nauwkeurig moeten worden omgezet in de doeltaal van de vertaling. De juridische terminologie tussen de bron- en de doeltaal varieert vaak sterk – dit is de standaard moeilijkheid waarmee juridische vertalers worden geconfronteerd. Bij het vertalen moet de vertaler voortdurend beide rechtsstelsels van de twee talen vergelijken.

lVerschillen in cultuur. De juridische taal en wetgeving van een land weerspiegelen de cultuur. De juridische vertaler moet de culturele verschillen van de rechtssystemen van de twee maatschappijen begrijpen. Met andere woorden, de moeilijkheidsgraad van een juridische vertaling komt voort uit het niveau van affiniteit tussen de relevante juridische systemen en de bron- en de doeltaal.

KWALITEITEN DIE EEN JURIDISCH VERTALER MOET BEZITTEN

Omdat een juridische vertaling één van de moeilijkste en meest complexe vertaalprojecten is om uit te voeren, is het van vitaal belang dat de vertaler beschikt over de volgende competenties:

Volledig op de hoogte zijn van de juridische schrijfstijl van de doeltaal.

Kennis hebben van de rechtsstelsels van de landen van de bron- en van de doeltaal.

In staat zijn om het juridische begrip van een term in de brontaal te onderzoeken, wanneer de equivalente term in de doeltaal niet duidelijk is.

Vertrouwd zijn met de terminologie van het oorspronkelijke document.

In staat zijn om wanneer het moeilijk is om een exacte vertaling van een deel van het document te vinden, de brontekst te decoderen en dan de oorspronkelijke betekenis van het tekstsegment in de doeltaal zo veel mogelijk over te brengen.

Volledig op de hoogte zijn van zowel het doel als het beoogde gebruik van het vertaalde document. Dit heeft zowel invloed op de vertaling als op de aanpak van de vertaler. De vertaling van de terminologie, de toon, het woordgebruik, de syntaxis en andere aspecten van de vertaling hangen af van het doel van de vertaling.

Op een gedetailleerd niveau georiënteerd zijn en trouw zijn aan de betekenis en de lengte van het document, dat moet worden vertaald. In een juridisch betoog zijn details belangrijk en moeten daarom goed in de vertaling worden overgebracht. Vertalers mogen niet overwegen om de tekst in te korten of het aantal woorden, die overbodig lijken, te verminderen want de lengte en de herhaling zijn stilistische kenmerken van de oorspronkelijke wettekst en beogen een vitaal doel.

SOORTEN JURIDISCHE VERTALINGEN

Een professionele vertaler van een juridisch document moet goed geïnformeerd zijn over de juridische achtergrond en de terminologie, die specifiek zijn voor het genoemde gebied van het recht. Typische soorten juridische vertalingen zijn:

lPersoonlijke documenten zoals een persoonlijk identiteitsbewijs, een individueel dossier en sociale status papieren, die wettelijk de opleiding of de werkzaamheden of de identiteit van een persoon vaststellen. Deze documenten bevatten verwijzingen of getuigschriften, processen-verbaal, opleidingscertificaten of diploma’s, geboorteakten, echtscheidingsvonnissen en meer.

lGerechtelijke documenten die gedetailleerd onderzoek of strafrechtelijke procedures bevatten, waarvan de vertaling vaak voor internationale rechtszaken gevraagd wordt. Vertalers moeten in staat zijn om onderscheid te kunnen maken tussen de systemen van civiele en strafrechtelijke procedures, omdat deze ondanks vergelijkbare terminologieën verschillend zijn.

lVertalingen van zakelijke documenten zoals contracten, financiële overzichten, overeenkomsten, registraties bij de Kamer van Koophandel, licenties en andere documenten.

Omdat de wet de onderliggende structuur van onze samenlevingen vormt, moet de juridische vertaler een sterk inzicht hebben in de relevante juridische concepten, de termen en de systemen als hij een belangrijk juridisch document moet gaan vertalen.